KÉPZÉSEINK TEMATIKÁI
Szociológia BA szak

Szociális munka BA (Miskolc)

Szociális munka BA (Ózd)

Szociális munka BA (duális képzés)

Szociológia MA

Politikatudomány BA nappali

Politikatudomány BA levelező

Politikatudomány MA nappali

Politikatudomány MA levelező

Cental European Studies MA program


SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Megszerzett elméleti alapismereteik birtokában képesek felismerni a fontosabb társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá birtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
Szakképzettség: szociológia alapszakos szakelőadó
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist
Képzési terület: társadalomtudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A szociológia alapszakos szakelőadó
a) tudása
- Ismeri a társadalomtudomány, a társadalom alrendszereivel, szerkezetével, rétegződésével, a társadalmi normákkal és értékekkel, a társadalmi cselekvéssel és interakciókkal, a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos fogalomkészlet fontosabb elemeit.
- Ismeri és érti azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom szaktudományos értelmezéseihez az általános alapokat képezik.
- Jártas a szociológia fontosabb történeti, elméleti és gyakorlati ismereteiben, a közgondolkodásnál mélyebben érti a társadalmi összefüggéseket.
- Ismeri és érti a szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek fontosabb működési mechanizmusait és normatív rendszereit, a társadalmi alrendszerek kapcsolódási viszonyait.
- Birtokában van a társadalom strukturális, gazdasági és politikai folyamataival kapcsolatos legfontosabb ismereteknek, ismeri és érti a társadalmi problémákat előidéző társadalomszerkezeti és kulturális okok működését.
- A gyakorlati elemzés szintjén átlátja a szociológiai kutatás folyamatát. - Ismeri a társadalomkutatás módszertanának alapelveit, a legfontosabb kutatási módszereket és az alapvető adatelemzési eljárásokat.
- Ismeri a kutatáshoz szükséges legfontosabb társadalomtudományi adatbázisokat, és elektronikus forrásokat.
- Ismeri a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia megvalósulását célzó legfontosabb programokat.
- Ismeri a társadalomtudományi kutatásra vonatkozó etikai követelményeket.
- Megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkezik ahhoz, hogy legalább egy idegen nyelven kommunikáljon, szakmai anyagokat olvasson és megértsen.
b) képességei
- A mindennapi szakmai szóhasználatában precízen használja a szociológia alapfogalmait és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeit.
- Összegyűjti és feldolgozza a szociológiailag releváns információkat, alapszinten használja a korszerű informatikai eljárásokat.
- Kezeli és használja a társadalomtudományi adatbázisokat, a hagyományos és az elektronikus szakirodalmi forrásokat.
- Közreműködik a kutatási problémához illő kutatási módszerek kiválasztásában és alkalmazásában.
- Közreműködik az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését, a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia megvalósulását szolgáló komplex programok kidolgozásában és megvalósításában.
c) attitűdje
- Nyitott a társadalmi változásokra, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására.
- Következetesen elfogadja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, és hitelesen képviseli szűkebb és tágabb környezetében ennek szemléleti alapjait.
- Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra, szemléletét áthatja a hátrányos helyzetű csoportok iránti szolidaritás, az interkulturális tudatosság és tolerancia. - Elkötelezett a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, továbbá a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett.
- Nyitott és egyben kritikus a szociológia elméleti, gyakorlati és módszertani újításaival kapcsolatban.
- Nyitott a kritikus önértékelésre és a szakmai továbbképzés különböző formáira.
- Munkáját kapcsolatteremtés és -fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális és globális problémák iránti érzékenység és megoldási készség, empátia, kooperáció, segítő attitűd és fejlett kommunikációs készség jellemzi.
- Elméleti és gyakorlati tudásának folyamatos fejlesztésére törekszik.
- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
d) autonómiája és felelőssége
- A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi munkáját.
- Önálló és konstruktív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban. - Aktívan és felelősen vesz részt szociológiai kutatásokban vagy társadalmi problémák megoldására létrehozott csoportok munkájában, együttműködésre törekszik más tudományok, szakmák, intézmények képviselőivel és a felhasználókkal.
- Felelősen áll ki a jogi, etikai és szakmai normák következetes érvényesítése és védelme érdekében.
- Szakmai munkáját állampolgári tudatosság és aktivitás, szolidaritás, közéleti részvétel, az esélyegyenlőség támogatása, a társadalompolitikai kérdések iránti felelősség jellemzi.
- Felelősen betartja a kutatásetikai és publikációs normákat.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;
- szakszociológiák 18-54 kredit;
- kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;
- kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit.
A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

Idegennyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
Mintatanterv 2009 előtt felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)
Mintatanterv 2009 előtt felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)
Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)

Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali tagozat)

Mintatanterv 2018-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali tagozat)

Szakindítási dokumentum

Aktuális órarend (nappali) |


NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok (International Relations)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése)
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

Képzési terület: társadalomtudomány)

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A nemzetközi kapcsolatok szakértő
a) tudása
- Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében.
- Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.
- Tisztában van a társadalomtudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.
- Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket.
- Ismeri a nemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit.
- Ismeri az Európai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit.

b) képességei
- Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.
- Legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára.
- Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására.
- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok jelenségeit értelmezni.
- Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
- Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban.
- Képes és alkalmas a kis és közepes vállalkozásokban a nemzetközi együttműködésekben való megjelenés elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a multinacionális és nagyvállalati szektorban nemzetközi együttműködésekből származó feladatok ellátására.
- Képes az EU által támogatott projektek tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
- Képes a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatok ellátására a magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál és a kormányzati szerveknél, valamint az állami intézményekben.

c) attitűdje
- Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
- Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét.
- Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére.
- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
- Törekszik politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történeti tudásának folyamatos fejlesztésére.
- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására.
- Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
- Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik.
- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

d) autonómiája és felelőssége
- Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek.
- A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
- Hatékonyan együttműködik a szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és tudományos közösségekkel.
- A szakmai kérdések megválaszolása, a problémák megoldása önállóan vagy másokkal való kooperációban történik a felelősség egyéni vállalásával, és a szakma etikai normáinak betartásával.
- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban.
- Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez.
- Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegalkotási készségét. )

Idegennyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Szakindítási dokumentum | Nemzetközi Tanulmányok BA mintatanterve|POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A képzés célja politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait, az alapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A politológus
tudása
- Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik.
- Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikai rendszerét, a politikai intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat.
- Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat.
- Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az országos és helyi politika fő ágenseit és működésüket.
- Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával és a közpolitikai alternatívákkal. - Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről, érti és elemezni képes a politikai kommunikáció folyamatait.
- Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről,
ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat. - Elsajátította a politikatudomány alapvető fogalmait és a politikai elemzés tudományos módszereit.
- Ismeri a nemzetközi politika fő folyamatait, a főbb nemzetközi szervezeteket és a saját ország helyét a nemzetközi kapcsolatrendszerben.
- Ismeri az Európai Unió fő intézményeit és döntéshozatali folyamatait.
- Ismeri a politikai ismeretszerzés forrásait és az információfeldolgozás főbb módszereit.
képességei
- Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk értékelésére.
- Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére, ennek alapján szakértői tevékenység folytatására.
- Rendelkezik olyan kommunikatív kompetenciával, melynek révén hozzájárulhat szervezési és igazgatási problémák megoldásához a közigazgatás és a politikai tevékenység különböző szervezetei szintjein.
- Képes tudása felhasználásával a humán erőforrások feltárására és mozgósítására is egyes problémák megoldásában.
- Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére.
- Képes politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére.
- Képes szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint nemzetközi szervezetekben.
- Képes a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában alapszintű problémák megoldására.
- Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén.
- Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással.
- A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
attitűdje
- A politológus számára fontos a tárgyilagosság és a tolerancia, hogy a politika konfliktusos folyamataiban kellőképp eligazodjon, és szakmai tudását felhasználva képes legyen közérdekű megoldásokat előmozdítani.
- Nyitott arra, hogy a politikáról szerzett ismereteit hitelesen közvetítse.
- Követi szakmája fejlődését, az új felismeréseket, tényeket és tudományos következtetéseket megosztja környezetével.
- Elkötelezett a jogállam és demokrácia, a társadalmi egyenlőség eszméi iránt.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
- Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
- Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire.
- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
autonómiája és felelőssége
- Képes önmaga továbbképzésére, a megoldásokhoz szükséges új ismeretek és tudás megszerzésére. - Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
- A politikai tudás felelősséget is jelent: a politológus nehéz helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg szuverén döntését.
- Törekszik arra is, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
- Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen képviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját.

Az alapképzés jellemzői
Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- társadalomtudományi alapismeretek (szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai) 20-30 kredit;
- a politológia szakmai ismeretei (politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani ismeretek) 110-160 kredit.
Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Képzési terület: társadalomtudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)

Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (nappali és levelezőtagozat)


Aktuális órarend (nappali tagozat) |


Politológia minor
Az úgynevezett minor szak fontos szerepet tölt be az egyetemi képzésben. Olyan szakokat neveznek így, amelyekre nem a rendes felvételi eljárásban, hanem már az egyetemi BA tanulmányok közben, egy tanult főszak mellett lehet jelentkezni. A minor szakos képzés azonban mindig kisebb óraszámban kínál tárgyakat, mint a főszak; a minor szak elvégzése során általában 60 kreditet lehet gyűjteni, míg a főszak elvégzéséhez többnyire 180 kredit szükségeltetik. Ugyanakkor a minor szak kreditjei bizonyos feltételekkel a főszakos 180 kredites keretbe is beszámolhatók, amennyiben a hallgató valamilyen más minor szak vagy szakirány alternatívájaként végzi

A szakra mindig az előző tanévben, a második félév elején, általában február végéig kell jelentkezni, értelemszerűen tehát legkorábban másodéven kezdhető. Azoknak javasoljuk az elvégzését, akiket érdekel a közélet tudományos értelmezése.

Bővebb információ a minor képzésről

Mintatanterv 2009-ben felvételt nyert hallgatók számára
Politológia BA minor nappali tagozat I. félév

Politológia BA minor nappali tagozat II. félévSZOCIÁLIS MUNKA BA KÉPZÉS

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
A szociális képzési ág közös kompetenciái
Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
- tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat;
- a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket;
alkalmasak:
- a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
- az informatikai eszközök használatára;
- a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:
- a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére;
- a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;
- az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére;
- az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és -megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;
- az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;
- a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára.
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:
- a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
- az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
- a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 • Az alapképzési szak megnevezése:
 • szociális munka (Social Work)
  Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  - szakképzettség: szociális munkás
  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

 • A képzési terület:
 • társadalomtudomány
 • A képzési idő félévekben:
 • 7 félév
 • Képzési formák:
 • nappali és levelező tagozat
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
 • 180 + 30 kredit
  - szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit


  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)
  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)

  Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  104 kredites mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  Mintatanterv 2018-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)


  Szakindítási dokumentum

  Aktuális órarend (nappali) | Aktuális órarend (levelező) |

  Aktuális órarend (nappali, 104 kr. FSZ-BA) |

  Aktuális órarend (levelező, 104 kr. FSZ-BA) |


  SZOCIÁLIS MUNKA BA ÓZDI KÉPZÉS
  Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
  A szociális képzési ág közös kompetenciái
  Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
  - tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
  - a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat;
  - a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket;
  alkalmasak:
  - a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
  - az informatikai eszközök használatára;
  - a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.
  Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:
  - a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére;
  - a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;
  - az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére;
  - az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és -megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;
  - az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;
  - a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára.
  Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:
  - a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
  - az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
  - a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.
  A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

 • Az alapképzési szak megnevezése:
 • szociális munka (Social Work)
  Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  - szakképzettség: szociális munkás
  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

 • A képzési terület:
 • társadalomtudomány
 • A képzési idő félévekben:
 • 7 félév
 • Képzési formák:
 • nappali és levelező tagozat
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
 • 180 + 30 kredit
  - szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit


  Ózdi képzés mintatanterv, 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat)|

  Aktuális órarend (nappali) |

  Tematikák|
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2017.
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2018.
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete 2019.


  SZOCIÁLIS MUNKA DUÁLIS KÉPZÉSBEN
  Szeretnél tanulni és dolgozni egyszerre?
  Szeretnél elhelyezkedni azonnal választott szakmádban az egyetemi évek alatt?
  A duális képzést szociális munkán Neked találták ki!
  A duális képzés során az elmélet és gyakorlat (egyetem és munkahely) egymásba fonódik.

  A duális képzés az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése értelmében a következő: „duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik”.

  A duális képzés célja a hallgatók szakmai kompetenciájának, a képzés gyakorlat-orientáltságának erősítése vállalatok/intézmények és a felsőoktatási intézmény megállapodásának megfelelően, közösen kimunkált tantervvel, együttes minőségbiztosítással, a vállalati/intézményi kultúra megismerésével, a vállalat/intézmény számára a saját munkaerő kiképzésével, formálásával, a hallgatók és egyben munkavállalók jövőbeli munkaerőpiaci esélyeinek növelésével. A képzés lehetővé teszi a munkaerőhiány elleni hatékony fellépést és a képzések gazdasági-piac lábának erősítését.

  A duális képzésben részt vevő a nappali munkarendű hallgatóval együtt tanul a szorgalmi időszakban (intézményi szakasz). Ezt követően vagy ezzel párhuzamosan a tanrendet és az intézményi jelenlétet sem sértve, részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. A duális hallgatót a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat/intézmény fizet. Mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. Az a vállalati/intézményi szakember, aki a duális hallgató mentora a szervezetben megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik és képes a hallgatót személyes fejlődésében, kompetenciáinak fejlesztésében támogatni.

  A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a hallgató és a vállalat/intézmény is természetesen a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével.  Szociális munka BA duális képzés, képzési portfólió|
  Szociális munka BA duális képzés mintatanterve |
  SZOCIOLÓGIA MA KÉPZÉS

  A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
  A képzés célja magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési, feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek korszerű társadalomelméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
  A szociológus
  a) tudása
  Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb szegmenséről, érti a szociológiában meghatározó folyamatokat. Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív és kvalitatív módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományi módszertan főbb fejlődési tendenciáit. Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait. Ismeri és érti azokat a társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a szociológiai gondolkodás meghatározó tendenciáit. Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi döntéshozatal mechanizmusaiban, értse és átlássa a különböző érdekérvényesítési és érdekütköztetési fórumokat. Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelv szaknyelvi anyagát. Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad a szociológia magas szintű műveléséhez.
  b) képessége
  Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében. Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainak és hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére. Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatos tanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállítások figyelemmel kísérésére. Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények saját szakterületen történő alkalmazására. A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre, argumentációra és következtetésekre épülő szociológiai elemzéseket készíteni. Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült a szakmai kompetenciájába tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatok végrehajtásához szükséges kooperációra munkatársaival és más partnerekkel. Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatok elvégzésére, érvelni tud azok fontossága mellett. Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési, vezetési és végrehajtási feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel való együttműködésre. Képes részt venni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetek rendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában, és ezek nyilvánosság előtt történő szakszerű bemutatásában.
  c) attitűdje
  Bízik saját tudásában és képességeiben, elkötelezetten képviseli szakmai elképzeléseit. Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét korlátozni igyekvő tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket. Határozottan és elkötelezetten kiáll a globális és lokális problémák megoldására irányuló szakmai törekvések mellett. Nyitott, befogadó, ugyanakkor kritikus a szakmai újításokkal szemben. Elkötelezetten támogat minden olyan törekvést, amely a társadalmi esélyegyenlőség javítását szolgálja. Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai együttműködések iránt. Tudatosan törekszik a tudományos értelemben vett objektivitásra. A tudományos szemléletmódok iránti megbecsülés elve alapján tevékenykedik, és nyitott a különböző megközelítési és értelmezési módokra. A tudományos korrektség elve alapján jár el, kerülve minden hátrányos megkülönböztetést.
  d) autonómiája és felelőssége
  Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében és irányításában, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában. Felelősségteljesen támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának alakulását. Elkötelezetten képviseli a szakmai érdekeket. Törekszik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában részt venni. Önállóan vesz részt szervezeti rendszerek fejlesztésében. Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikai szabályainak betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért. Tiszteletben tartja munkatársai és tanítványai jogait. Fokozott felelősséggel tartozik a kutatási alanyok biztonsága, anonimitása és személyes adataik védelme iránt.

  A mesterképzés jellemzői
  Szakmai jellemzők
  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;
  kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 10-50 kredit;
  differenciált szakmai ismeretek (így oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60 kredit.
  A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

  Idegennyelvi követelmény
  A mesterfokozat megszerzéséhez egy - angol, francia vagy német nyelvből szerzett - államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges.

  Képzési terület: társadalomtudomány
  A képzési idő félévekben: 4 félév
  A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 • Képzési formák:
 • nappali és levelező tagozat


  Mintatanterv nappali tagozat |Mintatanterv levelező tagozat

  Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat) | Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)

  Szakindítási dokumentum

  Órarend nappali tagozat | Órarend levelező tagozat | TEMATIKÁK  POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MA

  A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
  A szak célja politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, és tájékozottak a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyag tekintetében. Felkészültek kutatási programokba való bekapcsolódásra, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
  A politológus
  a) tudása
  Ismeri egy adott tanulmányi vagy szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri szakterületének sajátos kutatási, ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Jól ismeri szakterülete szókincsét és az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit és technikáit anyanyelvén, és egy idegen nyelven. Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar és az európai politikai rendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközi típusairól. Ismeri és konzisztensen használja a politikatudományi fogalmakat. Elmélyült politikaelméleti ismeretekkel rendelkezik. Elsajátította a politikai elemzés módszertanát. Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési technikákat, és a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait. Ismeri a politikai intézmények és folyamatok mélyebb összefüggéseit.
  b) képességei
  Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzeléseket elemezni, összefüggéseit szintetizálni, és ennek alapján politikai tendenciákat értékelni. Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret. Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait. Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít. Képes a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására. Képes a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére. Képes a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok generálására. Képes más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatására. Képes tudományos vitákban való részvételre. Képes szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven, szóban és írásban egyaránt. Képes nyelvi ismereteinek elmélyítésére más idegen nyelvek elsajátításával. Képes politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások elvégzésére. Képes önálló szakmai vélemény kialakítására.
  c) attitűdje
  Vállalja azt a szakmai identitást, amely szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét adja. Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit. Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni. Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állításával kapcsolatosan. Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal. Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa. Lényeglátás, kreativitás, és módszertani tudatosság jellemzi. Kritikai módon viszonyul a politikai jelenségekhez. Elkötelezett a minőségi munka iránt. Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének tiszteletben tartására. Ismeri és gyakorlatorientáltan alkalmazza a politikai kommunikáció legújabb trendjeit.
  d) autonómiája és felelőssége
  Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli. Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal a képviselt döntések környezeti és társadalmi hatásaiért. Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit. Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban. A politikai kutatások során szerzett tudás és információk kezelése tekintetében felelősségteljes magatartást tanúsít.

  A mesterképzés jellemzői
  Szakmai jellemzők
  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: társadalomtudományi alapismeretek [társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció; értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek (eszmetörténet, filozófia, pszichológia)] 15-20 kredit; politológiai szakmai ismeretek (politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás részterületei, politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közpolitika és közigazgatás, a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet) 30-35 kredit; választható szakspecifikus ismeretek: 10-20 kredit.
  A választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializációkat is figyelembe véve a politikai kutatás módszertana, a komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, pártok, pártrendszerek, választójog, választási tanulmányok), a közpolitika, a közigazgatás, a regionalizmus, az európai integráció, a politikai rekrutáció, elitek, a politikai kommunikáció, a média, a politikai menedzsment ismeretkörökben szerezhető speciális ismeret. A választható specializációk kreditértéke további 23-40 kredit.

  Idegennyelvi követelmény
  A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

  Képzési terület: társadalomtudomány
  A képzési idő félévekben: 4 félév
  A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  a szak orientációja: elméletorientált (60-40 százalék)
  a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit


  Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali tagozat) | Mintatanterv 2011-ben felvételt nyert hallgatók számára (Levelező tagozat)


  Mintatanterv 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára (Nappali és levelező tagozat)

  Szakindítási dokumentum

  Órarend nappali tagozat | Órarend levelező tagozat |Aktuális tematikák  KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK (CENTRAL EUROPEAN STUDIES) MESTERSZAK – NAPPALI TAGOZAT

  Description: This is a new English language MA program started by University of Miskolc from Academic Year 2015/2016. We welcome all students from every country who are interested in the nations of Central European countries, political, social or cultural history of the region, studying in a Central European university, studying in English language. The Central European Studies is a master degree (MA) program including history, cultural anthropology, sociology, political science and linguistics.
  Programme name: Central European Studies
  Type: MA
  Duration: 4 semesters
  Keywords: history, cultural anthropology, sociology, political science, linguistics

  Sample curriculum for Central European Studies

  Timetable, 2019/2020. I. term | Webpage: www.ceu.hu
  SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek. A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.
  A képzés felsőfokú szociális munkás asszisztens végzettséget ad.
  A szak a társadalomtudományi képzési területhez tartozik.

  Képzési formák: nappali és levelező tagozat

  • A képzési idő:
  • 4 félév
  • Megszerezhető kreditek száma:
  • 120
  A nálunk végzett asszisztensek folytathatják tanulmányaikat egyetemünk felsőoktatási alapszakjain (BA képzéseken) Szociológia vagy Szociális munka alapszakon. Ezeken a szakokon a felvételinél a felsőoktatási szakképzés többletpontot jelent!

  A felsőoktatási szakképzés során szerezett 120 kreditből:

  • szociális munka alapszakon (BA) 100 kreditet
  • szociológia alapszakon (BA) 30 kreditet ismerünk el.

  Ez azt jelenti, hogy ezeken a képzéseken a képzési idő lerövidül, pld. a Szociális munka alapszakon a 7 félév helyett 4 félévet kell elvégezni!

  Részletes szakleírás |Mintatanterv (nappali, levelező) | Aktuális órarend (nappali tagozat) | Aktuális órarend (levelező tagozat) | Aktuális tematikák


  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

  Szociális menedzser
  A képzés célja olyan szakemberek képzések akik el szeretnének helyezkedni vagy már dolgoznak nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában, önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben, valamint a szociális foglalkoztatás minden területén illetve pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen.
  A felvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.
  A képzés során a hallgatók megismerkednek a szociális munka szervezeti szabályozásával, a magyar és nemzetközi szociális intézményhálózattal, szociálpolitikai, vezetői, valamint gazdálkodási ismeretek szereznek annak érdekében, hogy szociális és gyermekvédelmi területen vezetői feladatokat tudjanak ellátni.

  Képzési idő: négy félév, 120 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)

  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend I. évfolyam | Aktuális órarend II. évfolyam | Aktuális tematikák


  Roma társadalomismeret
  A képzés célja elsősorban az, hogy pedagógusok illetve leendő pedagógusok számára ismeretek nyújtson a roma kultúra, a roma társadalom és a roma integráció témaköreiből.
  Ismereteiket felhasználhatják a családokkal, szülőkkel történő hatékony kommunikáció során, a gyermekvédelemben részt vevő szakemberekkel történő együttműködés során. A végzett hallgatók az elméleti ismereteiket a gyakorlatban alkalmazzák, így a tanítás során, a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén, a helyi tanterv készítésében, a felnőttoktatásban, a szülőkkel folytatott tanári kommunikáció során.
  Részt vehetnek a szociális munka gyakorlatában, mediátorként dolgozhatnak az egészségügyi, családgondozási intézményekben, segíthetnek a cigány családokban, közösségekben, önkormányzatoknál a felmerülő feladatok megoldásában.

  A felvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél.

  A képzés során a hallgatók történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismereteket szereznek a cigányság múltjáról, kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a beás vagy a romani nyelvről. A kisebbségi helyzet kialakulásának tárgyalása mellett megismerkednek a kisebbségi lét jelen kérdéseivel, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetével, életkörülményeivel, életmódjával, szervezeteikkel, szervezettségükkel, szerepükkel a helyi társadalomban, a kisebbség és többségi társadalom kommunikációs zavarainak, így a nyelvi nehézségek mellett jelenlévő kulturális eltérésekből, a szocializáció különbözőségeiből adódó meg nem értésnek a lehetséges magyarázataival, a cigányság folklórjával (hagyományaival, hiedelemvilágával), tárgyi néprajzával, művészi tevékenységével, cigány alkotóművészek – képzőművészek, írók, előadóművészek – életművével.

  Képzési idő: négy félév, 120 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)

  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki és szombati napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend | Aktuális tematikák


  Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik minisztériumokban, önkormányzatokban, kisebbségi önkormányzatokban, oktatási, nevelési intézményekben, civil szervezetekben dolgoznak, vagy szeretnének elhelyezkedni.
  A végzettek képesek lesznek hazai és Európai Uniós viszonylatban értelmezni a kisebbségi és esélyegyenlőségi konfliktusokat, a képzés alatt elsajátított interdiszciplináris tudás és képességek birtokában alternatív megoldásokat keresni azokra.

  A felvétel feltétele: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, agrár, műszaki, jogi és igazgatási valamint gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma.
  A képzés során a hallgatók kisebbségszociológia, kisebbségi jogok, kisebbségi nevelés és pedagógiai ismeretek, EU esélyegyenlőségi jog és politika, felnőttképzés, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés, romológia, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, speciális csoportok társadalmi helyzete, munkahelyi kisebbségvédelem és esélyegyenlőségi területén szereznek ismereteket.

  Képzési idő: két félév, 60 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)

  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend | Aktuális tematikák


  Interkulturális nevelési szaktanácsadó
  A képzés célja elsősorban leendő illetve gyakorló pedagógusok továbbképzése.

  A megszerzett oklevél birtokában a képzésből kikerülő szakemberek elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban, de különösen az iskolában megjelenő értékek sokféleségét. Képesek munkájukban olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását segítik, miközben a szükségszerűen fellépő konfliktusokat is eredményesen kezelik.

  A felvétel feltétele: A bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés képzési területek bármelyikén, alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
  Az ettől eltérő képzési területen szerzett végzettség esetén a felvétel feltétele legalább 50 kredit humán jellegű ismeret megszerzése, melyet előzetes kreditvizsgálat alapján a képző intézmény fogad el.

  A képzés során a hallgatók megismerik és megértik a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait, az iskolarendszerek társadalmi szerepét, a szociokulturális-ökonómiai háttér, a családi viszonyok és a társadalmi sikeresség összefüggéseit, a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó dokumentumokat, és értik a sztereotípiák, előítéletek működését és olyan módszereket, amelyek elősegítik az előítéletek csökkentését.

  Képzési idő: két félév, 60 kredit

  Korábban szerzett ismeretek beszámításra kerülnek!

  Jelentkezés: Miden év augusztus közepéig, egy erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és a diploma másolatával, a Miskolci Egyetem, BTK, Dékáni Hivatalába címezve (Miskolc-Egyetemváros, 3515)
  Képzési forma: levelező tagozat (pénteki napokon)

  Részletes szakleírás |Mintatanterv | Aktuális órarend | Aktuális tematikák


  Hagyományos, ötéves képzés
  A képzés célja: Olyan, humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése, akik széles körű társadalomelméleti, társadalomtörténeti, szociálpszichológiai, elméleti és empirikus társadalomkutatási és informatikai módszertani ismeretekkel rendelkeznek, elsajátították a hazai és európai társadalmak és társadalmi folyamatok, valamint a globalizációs tendenciák elemzésének szakmai ismeretanyagát és készségeit, képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önálló elméleti és empirikus kutatásra, valamint képesek ismereteik gyakorlati alkalmazására társadalmi struktúrák, szervezeti és emberi viszonyok, illetve folyamatok elemzése, adatfelvétel, adatelemzés, döntéselőkészítés, szociológiai, közvélemény- és piackutatás, környezeti és hatástanulmányok készítése terén, mind kutató, oktató, mind pedig gazdasági, politikai, igazgatási, társadalmi és kulturális - állami, önkormányzati és civil, a versenyszférában vagy azon kívül működő - intézményekben és szervezetekben. A szakon tanári képesítést lehet szerezni (nappali tagozaton). A szak egyszakos és kétszakos képzés keretében egyaránt végezhető. Szociológiaelméleti, szociológiatörténeti, rendszociológiai és empirikus szociológiai felmérési technikák elemzése és gyakorlása jelenti a szociológusképzés fő tartalmát.

  Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles szociológus, illetve - a tanári képesítés megszerzése esetén - okleveles szociológus és szociológia szakos tanár.

  A képzési idő: Félévek száma: egyszakos és kétszakos képzésben egyaránt 10 félév.

  Mintatanterv |Tantárgylista 2011/2012. I. félév |Aktuális tematikák